Still Life

White Poppy study #6, Acrylic on canvas 11″ x 14″