Still Life

White Poppy study #2 Acrylic on canvas 8″ x 10″